Server
Sette opp nginx

Hvordan sette opp nginx?

Nginx er en lettvekts webserver som ofte benyttes som alternativ til Apache. Nginx fokuserer på ytelse, og kan i mange tilfeller være et godt alternativ til Apache på spesielt VPS, hvor det gjerne er begrenset med minne.

Guiden tar utgangspunkt i at du kjører Ubuntu.

1) Installasjon

Selve installasjon av nginx er enkelt gjennom pakkesystemet

sudo apt-get install nginx

2) PHP

Det tradisjonelle LAMP-oppsettet baserer seg på Linux, Apache, MySQL og PHP. PHP kjører her ofte som mod_php i Apache. Dette er ikke et alternativ med nginx, man benytter istedet FastCGI via PHP-FPM.

sudo apt-get install php5-fpm

Det er også anbefalt å innstallere en opcode cache, APC er her en god kandidat.

sudo apt-get install php-apc

Andre eventuelle moduler kan installeres på samme måte. For å få en oversikt over de vanligste kan du kjøre følgende kommando:

aptitude search ^php5-

3) Konfigurasjon

Virtuelle hoster konfigureres i /etc/nginx/sites-available. Som standard ligger /etc/nginx/sites-available/default aktiv. En konfigurasjon må linkes fra /etc/nginx/sites-enabled for at nginx skal lese konfigurasjonsfilen på oppstart.

For å konfigurere PHP må den aktuelle konfigurasjonsfilen inneholde følgende

location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/tmp/php.socket;
index.php;
include fastcgi_params;
}

Etter konfigurasjonsendringen må nginx restartes

sudo service nginx restart