Akseptert bruk av tjenesten - Webhuset AS

Akseptert bruk av tjenesten

Dette dokumentet beskriver hvilken bruk som tillates på Webhusets nettverk og på maskiner hostet av Webhuset AS (heretter Webhuset). Endringer kan skje med 30 dagers forvarsel.
 
Dette dokumentet definerer handlinger som Webhuset betrakter som å være misbruk og strengt forbudt. Handlingene som beskrevet under er også forbudt hos andre Internett-leverandører som Webhuset leverer sine tjenester til.
 
For enkelhets skyld vil Webhuset AS forkortes til "Webhuset" i denne teksten. Firmaer og individuelle brukere av våre tjenester kalles "Kunder".
 
Dokumentet er formulert med følgende mål i tankene:
 • Sikre påliteligheten og sikkerheten i nettverket og systemer knyttet opp til dette.
 • Unngå situasjoner som kan føre Webhuset inn i en eventuell strafferettssak.
 • Sikre Webhusets rykte som en ansvarlig organisasjon.
 • Bevare ytringsfriheten.
 • Oppfordre til ansvarlig bruk av ressurser, motarbeide virksomheter som misbruker nettverksressurser og dermed verdien av det totale tilbudet.
Dokumentet beskriver handlinger som Webhuset anser å være misbruk og derfor strengt forbudt.
Eksemplene nevnt i dette dokumentet er ikke gjensidig og er ment utelukkende som en veiledning for Webhusets kunder. Hvis du er usikker på om noen form for bruk er tillatt, vennligst send epost til support@webhuset.no og vi vil besvare eventuelle uklarheter.
 
Nettverk
 
Kunder kan ikke bruke Webhusets nettverk til å omgå, eller forsøke å omgå, passordbeskyttelse eller sikkerhetsinstallasjoner. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å skaffe seg tilgang til data som ikke er ment for Kunden, å logge på en server eller konto som ikke Kunden uttrykkelig har tillatelse til å aksessere, cracking, hacking, lete gjennom nettverk etter svakheter ("sniffing"), eller overtredelser av en hvilken som helst annen organisasjons sikkerhetsbestemmelser og/eller politikk.
 
Kunder kan ikke forstyrre eller hindre tjenesten til en annen Internett-bruker eller nettverk. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, flooding, mailbombing, eller andre overlagte forsøk på å overbelaste eller begrense tilgjengeligheten til et nettverk eller en maskin.
 
Hvis din server er mellomledd eller mål for et "denial of service"-angrep (heretter DoS-angrep) som har ugunstig effekt på vårt eller andres nettverk, kan vi stenge din konto uten advarsel, og du kan bli holdt ansvarlig for eventuelle krav som måtte komme i ettertid av disse handlingene.
 
Aktiviteter som tiltrekker seg DoS-angrep er strengt forbudt. Kontoer som er involvert i disse aktivitetene vil bli stengt. Disse aktivitetene inkluderer, men er ikke begrenset til, videresalg av shell-kontoer, og involvering med IRC av noen type. Denne politikken er til for å beskytte vår kundemasse i sin helhet. Disse type tjenester har en tendens til å tiltrekke seg angrep som har potensiale til å svekke tilbudet til våre kunder.
 
Webhuset vil etterkomme pålegg gitt av kompetent myndighet.
 
Brukere som misbruker systemer eller sikkerhetshull kan bli anmeldt.
 
Pliktige sikkerhetsoppdateringer
 
Kunden er ene og alene ansvarlig for å vedlikeholde sikkerheten på utstyr plassert i Webhusets nettverk. Dette gjelder både utstyr levert av Webhuset og utstyr kjøpt gjennom annen forhandler såfremt ikke annet er avtalt gjennom en skriftlig tilleggsavtale. Webhuset varsler sine brukere om potensielle sikkerhetshull og svakheter i programvare som mange av våre Kunder benytter gjennom informasjonssider på vårt nettsted. Dette er ment som en ekstraservice for våre Kunder og Webhuset kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for informasjon som ikke blir videreformidlet. Videre kan Webhuset ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i programvare og informasjon vi gjør tilgjengelig gjennom vårt nettsted. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nedetid og tapte inntekter som følge av slike feil.
 
Webhuset forbeholder seg retten til å midlertidig fjerne utstyr som utgjør en sikkerhetsrisiko uten forvarsel. I enkelte tilfeller kan feilen utrettes av Webhusets teknikere og utgifter til slikt arbeid vil Kunden holdes ansvarlig for.
 
Spam (epostreklame uten mottakers samtykke)
 
Webhuset aksepterer ingen form for spam som stammer fra utstyr plassert i vårt nettverk.
 • Webhuset holder eieren av utstyret som er plassert i vårt nettverk ansvarlig for spam.
 • Webhuset videresender alle klager til Kundens administrativ kontakt (eller abuse-kontakt). Dersom vi ikke mottar en bekreftelse på at aktiviteten vil stanse innen 24 timer forbeholder vi oss retten til å stenge kontoen inntil saken er løst.
 • Kunden er selv ansvarlig for å holde sin kontaktinformasjon oppdatert til enhver tid.
 • Kunden er selv ansvarlig for at forhold til markedsføringsloven er oppfylt.
 
IP-politikk
 
Ripe (det europeiske organet for tildeling av IP-adresser) tildeler IP-adresser etter en svært streng politikk. Vi er derfor forpliktet til å holde forbruket av IP-adresser på lavest mulig nivå. Kunder kan få tildelt ekstra IP-adresser etter behov. Slik tildeling foretas av Webhuset når vi har mottatt en søknad fra Kunden på godkjent søknadsskjema.
 
Alle IP-adresser som forblir ubrukt etter 14 dager vil bli trukket tilbake uten forvarsel.
 
Til disse formål tildeles nye IP-adresser:
 • Alt materielt utstyr som krever IP-adresse blir tildelt minimum én IP-adresse.
 • Tjenester som krever dedikert IP-adresse, og som ikke vil fungere uten, blir tildelt IP-adresser etter behov.
Det tildeles ikke IP-adresser til f.eks. webhosting eller andre formål som strider i mot Ripes politikk. Til dette formålet finnes det tekniske løsninger for såkalt "IP-sharing" hvor flere unike domener kan dele samme IP-adresse.
 
Webhuset kan bytte Kundens IP-adresse(r), men vil i slike tilfeller varsle Kunden med god tidsmargin før eksisterende IP-adresser tas ut av drift.
 
IP-adresser som benyttes til andre formål enn det de er utlevert til blir trukket tilbake øyeblikkelig og uten forvarsel. IP-adressen(e) vil til enhver tid forbli Webhusets eiendom og tildeles kun for den perioden kontrakten mellom Kunden og Webhuset varer.
 
Generelt
 
Det er ikke tillatt å gjøre tilgjengelig eller overføre materiale som Webhuset betegner som ulovlig. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ulovlig materiale, kunngjøring av ulovlige tekster og bilder, obskønt materiale eller annet som er ulovlig i henhold til norsk lov eller Webhusets forretningsvilkår.
 
Webhuset forbeholder seg retten til å fjerne slikt materiale uten å gjøre dette tilgjengelig for Kunden i ettertid.
 
Videresalg av Webhusets tjenester er ikke tillatt uten forutgående skriftlig samtykke.
 
Betaling
 • Kunden forhåndsbetaler alle tjenester.
 • Kunden er gjort kjent med at installasjonsavgifter er engangsavgifter som ikke kan betales tilbake etter en installasjon er fullført.
 • All betaling foretas med kredittkort eller tilsendt faktura. Dersom betaling foretas på annen måte må Kunden betale de merutgifter Webhuset pådrar seg.
 • Webhuset benytter Kredinor som factoringpartner og for inkassosaker. Kunden forplikter seg til å dekke alle ekstrakostnader som påløper ved for sen betaling.
 • Webhuset forbeholder seg retten til å stenge kontoen inntil betaling er mottatt. Andre kontoer som tilhører Kunden kan også sperres.
 • Webhuset kan kreve en avgift for å gjenåpne tjenester som er stengt som følge av for sen betaling.
 • Webhuset vil utføre en kredittsjekk av Kunden dersom vi anser dette som nødvendig.
Avtaleperiode
 
Hver avtaleperiode gjelder i 12 måneder dersom ikke annet er avtalt. Oppsigelse må foreligge 30 dager før utløpet av avtaleperioden. Avtalen fornyes automatisk for 12 måneder dersom avtalen ikke er oppsagt innen oppsigelsesfristen.
 
Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.
 
Oppsigelse
 
Webhuset forbeholder seg retten til å si opp avtalen med umiddelbar virkning ved mislighold av denne avtale.
 
Forbehold
 
Såfremt ikke annet er avtalt kan Webhuset ikke holdes ansvarlig for
 • Kundens tap som følge av driftsforstyrrelser som ikke skyldes Webhuset. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av data, sen levering, levering av feil vare eller driftsstans.
 • Problemer knyttet til Kundens bruk av tjenesten.
 • Problemer knyttet til eller forårsaket av Webhusets eksterne leverandører. 

 

Tilbake
Nøkkelord: bruk faq vilkår